Info

Vítejte na stránkách ROLIFT INFO.
články k výtahové technice a související problematice vznikají na podnět častých dotazů od vás majitelů či provozovatelů ve spolupráci s týmem pracovníků firmy ROLIFT, s.r.o.

Proč modernizovat výtah?

Modernizace osobních výtahů celkově zahrnují zvýšení bezpečnosti provozu v kancelářských budovách či bytových domech či jiných objektech z důrazem na zlepšení technických parametrů výtahu. Kritéria jako např. spolehlivost, úspora nákladů na údržbu výtahů včetně elektrické energie jsou už v dnešní době samozřejmostí. Dále pak zjednodušení obsluhy zařízení, snížení hladiny hlučnosti celého výtahu a celkově moderního pojetí celé koncepce daného výtahového zařízení s ohledem na předpisy a normy pro výtahy. Modernizovat výtah znamená zvýšit užitnou hodnotu zařízení a zpříjemnit provozní komfort pro obyvatele či zaměstnance kteří výtahové zařízení využívají v rámci bydlení či pracovních povinností. Majitelé domů či správci objektů by se měly zamýšlet nad ekonomickou otázkou, zda náklady na provoz výtahu starého dvacet, třicet a více let se vyplatí. Je jasné že vstupní cenové náklady na modernizaci výtahu jsou nemalé, ale výsledná investice do modernizace výtahového zařízení přináší celkově finanční úspory pro zákazníka a větší bezpečnost a komfort pro přepravované osoby.
image005image007image009image011

Výtahová klec bez dveří bezpečnostní riziko
Nutnost modernizovat zastaralé výtahy vyplývá ze všeobecně kladených požadavků současných norem na bezpečnost provozu výtahů určených pro dopravu osob. Za jedno z nejvyšších bezpečnostních rizik je dle platných norem považován výtah bez kabinových dveří, v kterém bezprostředně hrozí újma na zdraví, v nejhorších případech dokonce úraz s náskledkem smrtelného zrarění přepravované osoby. Nejčastější příčinou všech úrazů je vtažení končetin nebo předmětů mezi pohybující se klec výtahu a čelní stěnu výtahové šachty při neopatrné manipulaci osob samotných nebo při transportu břemen v kleci výtahu za jízdy. Toto riziko je možné odstranit modernizací výtahové klece. V případě původní ocelové klece pouze úpravou součastného vstupu včetně montáže automatických dveří BUS, kterou nabízíme v rámci postupné nebo při celkové modernizaci výtahu.Pokud se jedná o původní klec z dřevotřísky nebo jiných hořlavých materiálů ,je nutná celková výměna klece za celokovovou. Provozovatel či majitel výtahu tak vyřeší bezpečnostní rizika týkající se bezpečnosti přepravovaných osob a současně právní jistoty v případě odpovědnosti za úraz a poškození zdraví či majetku.
image013image015


Fotodokumentace k hlavním technickým rizikům které staré výtahy provází

image032 Zastaralá elektroinstalace rozvaděčů a příslušenství

image034 Výtahové stroje s jednočinnou brzdou, bez zábran a krytů na trakčním kole

image036 Nevyhovující omezovače rychlosti

image039 Klec /kabina z hořlavých materiálů a bez dveří

image041 Šachetní dveře s velkými mezerami kolem zárubně

image043 Nevyhovující dveřní uzávěrka – zámek

image045 Nevyhovující tlačítkový registr

image049 Špatná povrchová úprava čelní stěny šachty

image053 Protiváha vedená dvěma ocelovými lany nebo dráty a zhotovena z litého betonu bez opásání

Základní technické informace LED osvětlení
080

Naše firma ROLIFT, s.r.o. nabízí zákazníkům do výtahových klecí LED osvětlení jako moderní náhradu za běžné bodové žárovky (přímé osvětlení) nebo za zářivkové trubice montované do podhledu klece (nepřímé osvětlení). Nejedná se o klasické LED diodové žárovky (Ledkovky) nýbrž o LED čipové žárovky s vysokou účinností svitu. V porovnání s klasickými žárovkami má LED (Light Emitting Diode) osvětlení řadu výhod a s klasickou žárovkou nebo zářivkou nemá nic společného.

- provozní příkon 4,2 Wattu
- napětí 230 Voltů AC
- životnost kolem 50 000 provozních hodin
- vysoká účinnost zhruba 12-ti násobně oproti vláknovým žárovkám
- vysoká mechanická odolnost proti nárazům, otřesům, vibracím
- nízká povrchová teplota oproti klasické halogenové žárovce
- možnost častého zapínání a vypínání bez vlivu na životnost LED
- okamžité rozsvícení do plného výkonu

Těchto pár technických informací poukazuje proč ve výtahové technice místo klasických halogenových žárovek, které mají z hlediska vibrací poměrně malou životnost, vydávají značné teplo a jsou provozně ekonomicky nákladné, používáme právě LED osvětlení. To stejné platí i o zařivkových tělesech. Ty jsou oproti halogenovým žárovkám provozně méně nákladně, co se týká svítivosti a spotřeby elektrické energie, přesto nejsou tak odolné vůči vibracím a častému spínání. Další velkou dost podstatnou nevýhodou je, že lidé často zářivky i žárovky z klece výtahu zcizují.

Nové LED osvětlení je v provedení ANTIVANDAL a samotná LED žárovka je přístupna pouze z horní části klece po sejmutí krytu servisním pracovníkem. Osvětlení je možné si prohlédnout na nových nebo modernizovaných výtazích provedených naší firmou. Od roku 2010 naše firma ROLIFT, s.r.o. LED osvětlení osazuje běžně do všech nově postavených nebo modernizovaných osobních výtahů. Dále naše firma nabízí LED trubice – jako přímou náhradu za zářivkové osvětlení do podhledu klece.
image057image059image061

 

Mazací plán výtahu
Mazací plán výtahů se určuje dle výrobce výtahu a platí převážně pro výtahy uvedené do provozu před rokem 1989. U nových výtahů se používají technicky méně náročné a ekologicky propracované systémy pro mazání kluzných a točivých částí výtahu s použitím nových technologií s větší účinností při provozu a menšími náklady na mazací tuky a oleje. U výtahů staršího data výroby se mazací plán přizpůsobuje dle nároků provozu a technickému stavu jednotlivých částí výtahového zařízení. Rozhodující kritéria pro mazání takového zařízení jsou provozní uniky olejů způsobené nadměrným opotřebením jednotlivých částí výtahového stroje včetně motoru ,ložisek ,těsnění, atd. Provádí se doplňováním oleji dle výrobce převážně, převodovým A PP7 – ČSN 65 6641 a ložiskovým LJ3 – ČSN 65 6610. Celková výměna náplní převodového stroje a motoru udává výrobce dle náročnosti provozu a použitých olejů. Kluzné části výtahu jako jsou čepy uložení křídel dveří , zámky, kladky, kladkové spínače, odkláněcí magnety, vodítka klece a protiváhy, uložení závěsů nosných prostředků, vodících čelistí klece a protiváhy atd. se provádí víceúčelovým mazacím tukem NH2. Při běžném provozu výtahu se provádí kontrola mazacích míst a mazaných částí, včetně promazání periodicky každých čtvrt roku servisním technikem.

Informace pro majitele a provozovatele výtahů
V zemích Evropské unie a v zemích Evropského sdružení volného obchodu se dnes používá více než 3 milióny výtahů a téměř 50% z nich bylo instalováno před více než 20 lety. Existující výtahy byly instalovány s úrovní bezpečnosti odpovídající tehdejší době. Tato úroveň byla nižší než současná úroveň bezpečnosti.

Nové technologie a sociální očekávání vedly k současnému stavu bezpečnosti. Toto v Evropě způsobilo dnešní situaci různých úrovní bezpečnosti zapříčiňující úrazy. Avšak uživatelé a odpovědné osoby očekávají obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti.

Navíc existuje stoupající trend, že lidé žijí déle a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodných pro všechny. Proto je zvlášť důležité poskytnout osobám s omezenou schopností pohybu, orientace a osobám starším bezpečné prostředky pro vertikální dopravu bez doprovodu dalších osob.

Ve výtazích nejsou průvodci a v mnoha případech nejsou v budovách správci, je proto důležité, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost pro vyprošťování uvězněných osob.

Dále pak životnost výtahu je delší než u většiny jiných dopravních systémů a zařízení budov, což znamená, že konstrukce výtahu, jeho provedení a bezpečnost může zaostávat za moderní technikou. Nebudou-li existující výtahy upravovány na součastný stav bezpečnostní techniky, počet úrazů poroste (zvlášť v budovách do kterých má přístup veřejnost).

V souvislosti s volným pohybem uživatelů a odpovědných osob se stane seznamování se s různými zařízeními mnohem obtížnější.

Výchozím předpisem pro posuzování bezpečnostní úrovně jak dříve instalovaných výtahů, tak i nově postavených, je technická norma ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-1 z roku 1998 + změna A3 ze října 2009.

Nově instalované výtahy již musí beze zbytku vyhovovat této normě, jinak nemohou být uvedeny do provozu. Jiná situace je však u výtahů v provozu, které byly postaveny v minulosti podle tehdy platných předpisů, a těch je bohužel většina. Navíc se u těchto výtahů začíná projevovat po dlouhé době provozu (v průměru 30 let ) únava materiálu, což může vést k havárii výtahu a zranění osob.

Z těchto důvodů zavedeno provádění Inspekčních prohlídek výtahů pro dopravu osob a osob a nákladu dle normy ČSN 274007. Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu – březen 2003. Z článku 6 této normy je zřejmé že nejpozději v březnu 2006 měl mít každý výtah uvedený do provozu před rokem 1993 provedenou Inspekční prohlídku. Tuto prohlídku provádí nezávislý inspekční orgán s příslušnou akreditací a její zajištění by měla provést servisní firma, nebo alespoň upozornit majitele na nutnost jejího provedení. Tyto prohlídky se provádějí v pravidelných intervalech 6 nebo 9 let.

Touto Inspekční prohlídkou je posouzen celkový technický stav provozovaného výtahu a vytipovány bezpečnostní rizika (je jich přibližně 100). Inspekční orgán posoudí individuelně úroveň bezpečnosti každého rizika a doporučí nápravné opatření k jeho odstranění. Závěrem lze říci, že neexistuje žádný předpis, kterým by byl stanoven konečný termín odstranění všech bezpečnostních rizik u starších provozovaných výtahů, nutno však podotknout, že odpovědnost za provoz těchto zařízení mají především jejich majitelé nebo jimi určení provozovatelé. ROLIFT, s.r.o.

Firma ROLIFT, s.r.o. pro současné i potencionální – budoucí zákazníky
Naše výtahová firma ROLIFT, s.r.o. je česká společnost, která působí na trhu už celých 19 let. Za tuto dobu jsme z našim týmem spolupracovníků vybudovali stabilní výtahovou firmu, která se snaží neustále zlepšovat a zkvalitňovat služby jak pro stávající, tak pro budoucí zákazníky. Bereme každého zákazníka jako partnera a vážíme si jeho důvěry, kterou vložil do naší společnosti ROLIFT, s.r.o.

Naše obchodní politika je založena na transparentnosti při nabízení našich služeb a produktů. Protože má naše firma nízké provozní náklady, jsme schopni nabízet naše služby za přijatelné ceny, aniž by to bylo na úkor kvality. Používáme komponenty výhradně českých výrobců, řádně ověřené a vyzkoušené. Zejména řídicí elektronika je na vysoké technické úrovni, zcela srovnatelná s výrobky renomovaných zahraničních firem. Rovněž strojní části jsou ve vysoké kvalitě s dlouhodobou životností. Dostupnost náhradních dílů je bezproblémová a rychlá, takže v případě potřeby je časová náročnost na opravu minimální.

Námi používané řídicí systémy nejsou blokovány žádnými hesly ani časovým omezením, takže pokud se majitel výtahu z jakýchkoliv důvodů rozhodne změnit servisní firmu, je to možné.

Rovněž ceny našich služeb zbytečně nezvyšujeme, servisní smlouvy lze vypovědět kdykoliv do 3 měsíců. Jak se říká, dobré zboží se chválí samo, proto v našich nabídkách uvádíme adresy a kontakty našich předchozích zákazníků, kde je možno si naše zařízení prohlédnout, vyzkoušet a zjistit spokojenost či nespokojenost s našimi službami. V každém případě je v našem zájmu maximální spokojenost našich zákazníků. Zavolejte, napište, rádi přijedeme nabídnout naše služby. Děkujeme za pozornost, kterou jste věnovali našim stránkám a tomuto článku. ROLIFT, s.r.o.

Elektrické a hydraulické výtahy – právní předpisy, termíny úkonů, prohlídek a zkoušek výtahů
Výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů dle ČSN 27 4002 bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů.

Provozní prohlídky 1 x za dva týdny provádí dozorce výtahu.

Výtahy uvedené do provozu před 1.1. 1993
I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti.

Odborné prohlídky 1 x za dva měsíce provádí servisní pracovník.

II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti.

Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce provádí servisní pracovník.

Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992
I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti .

Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce provádí odborný servisní pracovník

II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti.

Odborné prohlídky 1 x za 4 měsíce provádí odborný servisní pracovník.

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu ČSN 27 4007

Odborné zkoušky 1 x za 3 roky provádí zkušební technik

Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2): 1993
Inspekční prohlídka nejpozději za 3 roky od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2006) a následně každých 6 let provádí inspektor inspekčního orgánu typu A .

Výtahy uvedené do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1 (2): 1999
Inspekční prohlídka nejpozději za 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let provádí inspektor inspekčního orgánu typu A.

Nákladní výtahy a malé nákladní výtahy Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů dle ČSN 27 4002

Odborné prohlídky 1 x za 6 měsíců provádí servisní pracovník

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu dle ČSN 274002

Odborné zkoušky 1 x za 6 let provádí zkušební technik